PRIVACY-EN COOKIE STATEMENT DE JONGE BALIE IN HET ARRONDISSEMENT ROERMOND

PRIVACY BELEID

1.        Inleiding

De Jonge Balie in het Arrondissement Roermond (hierna: "JBR") verwerkt informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens JBR verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

JBR, gevestigd aan de Kapellerlaan 40, 6041JD Roermond, KvK-nummer 40176891, e-mailadres: info@jongebalieroermond.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot Erna Ulen, voorzitter (info@spam-protectjongebalieroermond.nl).

2.        Persoonsgegevens

JBR verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Ledenadministratie

 JBR houdt een ledenadministratie bij en verwerkt in dat kader de volgende persoonsgegevens:

·         Voor- en achternaam;

·         Zakelijk e-mailadres;

·         Naam kantoor;

·         Adres kantoor;

·         Beëdigingsdatum.

Opleidingsverplichtingen

Uit hoofde van haar verplichtingen op grond van het Stagebesluit 2013 verwerkt JBR daarnaast nog de volgende persoonsgegevens:

·         Behaalde opleidingspunten, deelname aan pleitwedstrijden.

 Activiteiten

Een ander doel van het verwerken van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van JBR.

In het geval van deelname aan de Jonge Balie Reis worden door JBR aanvullende gegevens verwerkt zoals voornamen en geboortedatum.

3.        Derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten JBR, met uitzondering van (en voor zover noodzakelijk) de Stichting Jonge Balie Evenement Limburg, de Jonge Balie Maastricht en de Orde van Advocaten Limburg. Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. 

4.        Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

JBR kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau.

5.        Datalekken en beveiligingsmaatregelen

JBR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, onder meer door het gebruiken van een adequaat wachtwoordbeleid en door informatievoorziening aan de bestuursleden.

In het onverhoopte geval van een datalek zal JBR u zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 72 uur in kennis stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.

6.        Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten. Schriftelijk (per e-mail via info@spam-protectjongebalieroermond.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen binnen één maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek op uw verzoek terugkomen, tenzij wij u binnen die periode informeren dat wij meer tijd nodig hebben. Ook wanneer u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u een klacht hebt over de wijze waarop JBR met uw privacy omgaat, of in geval van andere vragen, kunt u contact opnemen met Erna Ulen, voorzitter (info@spam-protectjongebalieroermond.nl).

7.        Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie juli 2018

 

COOKIE BELEID

1.        Inleiding

JBR draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt JBR gebruik van cookies.

2.        Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website en worden door ons niet gebruikt.

3.        Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website.

Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Let wel: onze website werkt dan minder goed.

Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die hierboven in onze privacyverklaring zijn genoemd.

4.       Wijziging cookie beleid

JBR behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid te wijzigingen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

 

Versie juli 2018