Beroepsopleiding oude stijl

De eenjarige Beroepsopleiding (BO) en de tweejarige Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) hebben vanaf september 2013 plaatsgemaakt voor een geïntegreerde, driejarige opleiding, de Beroepsopleiding Advocaten

In maart 2013 is de laatste cyclus van de oude beroepsopleiding gestart. In beginsel zullen er dus vanaf maart 2016 – behoudens uitzonderingen – geen advocaat-stagiaires meer zijn die onder de (oude) Stageverordening 2005 vallen.

Inhoud opleiding

Stagiaires die de beroepsopleiding “oude stijl” volgen, moeten aan de volgende vereisten voldoen om de opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten:

  • minimaal 12 opleidingspunten te behalen middels het minimaal driemaal bijwonen van het regionaal Jonge Balie congres (steeds 4 opleidingspunten);
  • minimaal 18 opleidingspunten te behalen door het volgen van: 
  • het in ieder geval zesmaal bijwonen van door de Jonge Balie Roermond of de Jonge Balie Maastricht georganiseerde lezingen (maximaal 1,5 opleidingspunt per lezing);
  • het in ieder geval tweemaal bijwonen van door de Jonge Balie Roermond georganiseerde pleitwedstrijden (1 opleidingspunt per volledig bijgewoonde pleitwedstrijd); 
  • het in ieder geval deelnemen aan hetzij de politiestage hetzij de deurwaarderstage (4 opleidingspunten per stage); 
  • het eenmaal deelnemen aan de plaatselijke Jaarvergadering (1 opleidingspunt); 
  • het eenmaal bijwonen van de Inter Limburgse pleitwedstrijden (ILP) of de Zuid-Nederlandse pleitwedstrijden (ZNP) (2 opleidingspunten per volledig bijgewoonde pleitwedstrijd).

Voor de overige verplichtingen, uitzonderingen en praktijk- en procesverplichtingen wordt verwezen naar het Stagereglement 2010.

Beleidsregel 3-strikes

Bij de inwerkingtreding van de Stageverordening 2005 per 1 januari 2007 zijn de examenkansen voor de Beroepsopleiding per onderdeel beperkt tot 3. Dit betekent dat wanneer een stagiaire de examens van één of meer onderdelen van de Beroepsopleiding niet haalt, hij na 3 jaren van het tableau wordt geschrapt ingevolge artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet.

Stageverklaring

Alvorens een stagiaire de stageverklaring als bedoeld in artikel 10 van de Stageverordening 2005 ontvangt, dient de Raad van Toezicht te toetsen of de stageverklaring kan worden afgegeven.

Tegen het einde van het derde stagejaar ontvangt de patroon het stageverslag derde jaar en wordt de patroon verzocht om het ingevulde stageverslag met afschriften van de certificaten van alle gevolgde cursussen, bijgewoonde lezingen, congressen etc. aan het Bureau van de Orde te zenden, tezamen met een gemotiveerd verzoek om afgifte van de stageverklaring. Het voorbeeld verzoek is hier te vinden, alsmede een formulier om de opleidingspunten bij te houden. Vervolgens zal de Raad van Toezicht het verzoek toetsen en al dan niet tot afgifte van de stageverklaring overgaan. 

Voor vragen over de Beroepsopleiding Advocaten kun je terecht bij de portefeuillehouder opleidingen van het bestuur van de Jonge Balie Roermond.