Disclaimer

De vereniging de Jonge Balie Roermond hierna te noemen: “JBR" , stelt gegevens en informatie op haar website beschikbaar met als enige doel informatieverstrekking over de vereniging. Hoewel de JBR de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens in het oog beoogt te houden, kan niet gegarandeerd worden dat alle gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat door het verlopen van tijd bepaalde informatie niet langer correct is, zolang deze niet is bijgewerkt. De JBR en haar bestuursleden aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de inhoud, teksten, foto's, logo's en ander beeldmateriaal op de website berusten bij de JBR, haar bestuursleden of bij andere derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de JBR. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na het verlenen van voorafgaande toestemming door de JBR.

De website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door, of onder zeggenschap staan van, de JBR. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de JBR. De JBR en haar bestuursleden zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.